TITLE:Drawing a Bound Woman
SERIES:
AUTHOR:Reiko Kita
Photos: Tetsuzō Tsukamoto
SOURCE:Kitan Club magazine
DATE:1953
PAGES:8
NOTES:In this era, "design" is a euphemism for "bondage."