Bondage Artist and Cameraman: Takashi Tsujimura and Tetsuzo Tsukamoto | Hiromi Saotome | 2003